Sivas’ta Yayınlanan Haber Gazeteleri

Matbaacılık ve basın hayatında bugün itibariyle 130 yıllık bir geçmişi bulunan Sivas’ta yayınlanan gazeteler, şehrin kültürel tarihinde, haberleşmesinde ve siyasal yaşamında ciddi tesirler bırakmıştır. Genelde zaman zaman kesintiye uğrasa da uzun ömürlü olan gazetelerin ve gazete ortaklıklarının oluşumu, Sivas ’taki gazetecilik tarihinin ana omurgasını oluşturmaktadır.

Bu nedenle tebliğimizin sınırları çerçevesinde uzun ömürlü gazetelerin ve gazetecilik ortaklıklarının oluşumuna kısaca değinerek, Sivas’ın haber iletişiminde, siyasal hareketinde izler bırakan gazeteler hakkında kısa bilgiler aktaracağım.

Kızılırmak gazetesi: Sivas’ın ilk özel Türkçe gazetesi olan Vicdan’dan üç ay sonra yayın hayatına başlayan ve 37 yıl yayınlanan bir gazetedir. 15 Ekim 1909 tarihinde yayına başlayan ve 25 Ekim 1946 tarihine yayına son veren gazete, bu süreç içerisinde birkaç defa el değiştirmiş 4 defa da kapanmış ve tekrar açılmıştır. Gazeteyi ilk defa çıkaran Kamil Kitapçı adıyla tanınan Kamil Yalçıner’dir. Gazetenin yayın hayatındaki el değiştirmeleri ve kapanışlarını incelediğimizde 6 ayrı dönem yaşandığını görmekteyiz. Bunun dört dönemi Kamil Kitapçının sahipliğinde kalmış, (1 dönem: 15 Ekim 1909 -1911, 2. dönem 1914- 1917, 4. Dönem 1930, 6. dönem 18 Kasım 1938- 25 Ekim 1946), bir dönem Ahmet Göze (5. Dönem: 1935) bir dönemi de Cumhuriyet Halk Partisi (3 dönem: 1925) yönetimde geçmiştir.

Gazetenin ilk yayınlandığı yıllarda yazar kadrosunda önemli ve tanınmış isimler yer almıştır. Bunlar, Sivas valisi Mehmet Emin Yurdakul, Malatya mebusu Muttalip Öker, Amasya mebusu İsmail Hakkı, Belediye başkanı Sığırcızade Hayri, Abdülkadir Sarısözen ve Rahmi Külhaşoğlu gibi isimlerdir.

İlkin Vilayet matbaasında basılan gazete 1930 yılından itibaren Kamil Kitapçı’nın kurduğu kendi matbaası olan Kamil Matbaası’nda basılmaya başlanmıştır. Yine Arap harfleriyle yayınlanmaya başlayan gazete yeni alfabenin kabulüyle birlikte Latin harfleriyle yayınlarına devam etmiştir. “Cumhuriyetçi, mefkûreci milli gazete” tanımlamasıyla çıkan gazete önceleri haftada bir gün Cuma günleri yayınlanırken daha sonraları haftada iki gün olmak üzere Salı günleri de yayınlanmıştır. Gazete farklı dönemlerde iki, dört ve sekiz sayfa olarak değişik sayfa sayılarıyla yayın hayatını sürdürmüştür.

Gazetenin 25 Ekim 1925 tarihli nüshası özel bir sayı olarak farklı ve renkli bir kâğıda basılmıştır. O günlerde Sivas’taki iki gazete birlikte tek bir nüsha olarak cumhuriyetin ilanının ikinci yılı anısına yayınlamışlardır. Logo kısmında hem resmi “Sivas” gazetesinin hem de özel olan “Kızılırmak” gazetesinin logoları yan yana yer almıştır. Gazetenin bu nüshasında tamamen cumhuriyet ile ilgili yazılara yer verilmiştir[1].

Ülke Gazetesi: Sivas basın tarihinde önemli bir yeri olan gazetelerden birisidir. 1 Kasım 1945’te Halk Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına yayına başlamıştır. Gazete tek parti döneminde CHP’nin faaliyetlerini anlatmak üzere ve bir bölge gazetesi hüviyetinde geniş imkânlar ve yazar kadrosu ile yayına başlamıştır. Cer Atelyesi’ne ait bir ambar matbaa mekânı olarak düzenlenmiş ve Ankara’dan getirilen son model makineler monte edilerek bir matbaa oluşturulmuştur. Yazarları arasında CHP’nin ileri gelen isimleri yer almıştır. Yazı işleri Müdürü Refik Ahmet Sevengil, yayın kadrosunda ise Kemal Zeki Gençosman, Nihat Subaşı, Şemsi Belli gibi isimler bulunmaktadır. Gazete siyasal iktidarın yayın organı olması nedeniyle, Ankara’da yayınlanan Ulus gazetesi ile sıkı ilişkileri ve paylaşımları olmuştur. Ancak gazete yönetiminin çalışmalarından daha doğrusu harcamalarından memnun olmayan iktidar gazeteyi, Kamil Kitapçı’ya 21 Kasım 1946 da devrederek, baskı makinelerini Ankara’ya nakletmiştir. Kamil Kitapçı yönetiminde yayınına devam eden Ülke gazetesi 29 Eylül 1959’a kadar yayına devam etmiştir. Ancak, 1950 yılındaki iktidar değişimi üzerine, iktidar gazeteciliği avantajlarını kaybeden gazete yayın politikasını değiştirerek muhalefet etmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarakta ilanların kesildiği ve güçsüz kaldığını vurgulamaya başlamıştır. Sonuçta da 1959 yılında tekrar yayınlanmak üzere yayınını durdurmuştur.

1960 ihtilalinden sonra gazete 1960 ve 1967 yıllarında kısa süreli olarak iki defa daha yayınlanmış ama eski etkisini gösterememiştir. (2. Yayın dönemi 28 Haziran 1960 -?, 3. Yayın dönemi ise 30 Mart 1966 – 30 Nisan 1967).

Hakikat gazetesi: Sivas basını içerisinde önemi, yeri ve etkisi olan gazetelerden birisi de Hakikat Gazetesidir. Bilindiği gibi Ülke gazetesi, iktidar olan CHP’nin yayın organı ve bir bölge gazetesi olarak yayınlanmaktaydı. Sivas’ın demokrat ve muhafazakâr çevresi, hem Ülke gazetesine alternatif olmak hem de çok partili hayata geçişle birlikte kurulan Demokrat Parti’nin tarafında yayın yapmak üzere bir gazetenin yayınlanması amacıyla teşebbüse geçti. Bunun üzerine bir matbaa kurma ve gazete çıkarma teşebbüsü başlatılır. 1949 yılı ocak ayında bir araya gelen 14 ortak bu teşebbüsü gerçekleştirir. (Rahmi Akça, Nazım Ağacıklıoğlu, Ahmet Alıngan, Nilüfer Damalı, Ahmet Göze, Cemal göncü, Nuri Firüz, Abdullah Telli, Osman Çeliker, Mustafa Koçer, Necati İnan Atıf Okatan, Ali Sezerer, Neşet Dumanlı)[2]

Bu ortaklık tarafından Hakikat Matbaası kurularak 1 Mart 1949’da Hakikat isimli günlük gazete yayın hayatına başladı. Gazetenin sahibi ortaklık adına Nazım Ağacıklıoğlu’dur. Geniş bir haber ve dağıtım ağı kuruldu. Sivas ve çevre illerle beraber Erzurum, Kars ve Karadeniz sahiline uzanan bir bölgede on bini aşkın bir tirajla yayınlanır.

Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar, resmi ilan almakta ciddi sıkıntı yaşayan gazete, Demokrat Parti’nin İktidara gelmesiyle rahatladı. Gazete yapmış olduğu yayınlarla Demokrat Parti’nin fikirlerinin yaygınlaşmasına ciddi zemin hazırladı. Öyle ki, 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerde CHP iktidarının Başbakanı ve Sivas mebusu olan Şemsettin Günaltay ve Milli Eğitim Bakanı Şemsettin Sirer milletvekilliğini kaybederek seçilemediler. Bunların yerine Hakikat Gazetesi’nin de ortakları olan Demokrat Parti’nin adayları Nazım Ağacıklıoğlu, Ercüment Damalı, Rıfat Ölçen’in de aralarında bulunduğu 14 kişi mebus seçildi. Böylece Hakikat gazetesi kuruluş amacına uygun yaptığı yayınlarla arzuladığı sonuca ulaşmış oldu.

Gazete ortaklarının bir kısmının milletvekili olması gazetenin Neşet Dumanlı’nın gazeteden ayrılarak Anadolu gazetesini çıkarması ve gazetenin yükünü taşıyan Ahmet Turan Gürel’inde memuriyete dönmesi üzerine Hakikat gazetesi 25 Nisan 1955 de yayın hayatına son verdi. Ancak 1957 seçimleri öncesinde 5 sayı olarak Hadiselerle Hakikat isimli gazete’yi çıkaran A. Turan Gürel aralarında bulunduğu Necati Görener, Selahattin Gümüş, Ahmet Görener, Ahmet Turan Hergüner ile yeni bir ortaklık oluşturarak, 10 Şubat 1977 tarihinde gazeteyi tekrar yayınlamaya başladı. Hadiselerle Hakikat gazetesi yayınını hala sürdüren günümüz gazetelerindendir.

Hadiselerle Hakikat gazetesinin bugün sahipliğini Aydın Deliktaş, Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Muhammet Ekinci yapmaktadır. Ofset tekniği ile 6 sayfa olarak yayınlanan gazetede başta Aydın Deliktaş olmak üzere, Hüseyin Laptalı, Mehmet Arif, İlhan Sümer, Ahmet Tırpan, Kürşat Alp, Soner Doğan, Ömer Çakal ve Arif Öcal gibi kalemlerin yazıları yer almaktadır. Gazetenin web adresi ise www.hakikatgazetesi.net’dir

Anadolu Gazetesi: Sivas’ın en eski gazetelerinden birisi de Anadolu Gazetesi’dir. Anadolu gazetesi, Hakikat gazetesinin ilk kurucu 14 ortağından birisi olan Neşet Dumanlı’nın 1953 yılında Hakikat’ten ayrılarak kendi adına kurduğu matbaasında çıkarmaya başladığı gazetedir.  Gazete yayın hayatı boyunca birkaç kez kapanmış ve birkaç kez de el değiştirerek yayına devam etmiştir. İlk dönemi sahipliğini Neşet Dumanlı’nın yaptığı 30 Eylül 1953 – 11 Ağustos 1962 tarihleri arasında olmuştur.  İkinci kez, 1.5.1969 – 15.11.1973 tarihleri arasında Neşet Dumanlı, iki ortağı ile beraber gazeteyi tekrar yayınlamaya başlamış ve bu tarihte on bir ortaklı yeni bir oluşumla ve Nihat Doğan’ın sahipliğinde yayınına devam etmiştir. 1976 yılında gazetenin tamamı Nihat Doğan’a geçmiş ve Nihat Doğan 1.9.1989 da gazeteyi Fikret Ünsal’a devrederek İzmir’e yerleşmiştir.

Gazete Fikret Ünsal’ın sahipliğinde yayınına hala devam etmektedir. Gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü Hacı Zafer, Genel Yayın Koordinatörlüğünü Yusuf Ziya Ünsal ve Spor Müdürlüğü Murat Polat yapmaktadır. Ofset tekniği ile 8 sayfa olarak yayınlanan gazete Önder Matbaasında basılmaktadır. Gazetede başta Fikret Ünsal olmak üzere Naci Saygın, Murat Polat, Fahri Güvendi gibi kalemlerin yazıları yer almaktadır.

Gazetecilik açısından 1950 – 1990 arası birçok gazete yayın hayatında önemli izler bırakmışlardır. Sivas’ın tek Gazetecilik Okulu mezunu olan Abdülkadir Hergüner’in çıkardığı haftalık Hizmet gazetesi[3], Cemil Şarkışla’nın çıkardığı Doğuş Gazetesi, yine birkaç gazetecinin birleşerek çıkardığı Haber Gazetesi, Yurt Gazetesi, Selahattin Gümüş’ün çıkardığı Sebat Gazetesi ve 4 Eylül gazetesi, bir dönem yayın yapan uzun süreli ve şehrin etkin gazetelerindendir.

Yayın aralıkları:

Yayınlanan gazetelerin yayın aralıklarına baktığımızda ise genellikle künyelerinde yazdıkları periyota riayet etmeye özen göstermelerine rağmen baskı, dağıtım ve ekonomik nedenlerle bu sürelere uymadıkları görülmektedir. Sivas’ın ilk gazetesi olan Sivas, haftalık olarak yayına başlamış daha sonra haftada iki gün olarak yayını sürdürmüş ama zaman zaman uzun ve kısa aralıklarla yayınına ara vermek zorunda kalmıştır.

Sivas’ta günlük, haftada birkaç gün, haftalık, on beş günlük, aylık ve iki aylık sürelerle yayınlanan gazeteler bulunmaktadır. Resmi ilan alan gazetelerin aralıksız yayın yapma zorunluluğu bulunduğundan son yıllarda yayınlanan gazetelerin yayın periyotlarına uydukları ve pazar günleri hariç haftanın altı günü yayınlandıkları görülmektedir.

 Dağıtım alanları:

Bilindiği gibi ülkemizde yazılı basının merkezi İstanbul’dur. İstanbul’da yayınlanan gazeteler içerdikleri haberler açısından ülke genelindeki insanları ilgilendirdiğinden tüm ülkeye dağıtımı yapılmaktadır. Yerel basın olarak adlandırılan taşra yayıncılığı ise genelde yerel haberler ve yorumlar içerdiği için dağıtımları da o bölgede yapılmaktadır. Sivas’ta yayınlanan gazeteler öncelikle ve genellikle Sivas şehir merkezinde ya abone usulü ya da belirli gazete bayileri aracılığıyla dağıtılmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu güne Sivas’ta yayınlanan bazı gazetelerin, Sivas’ın çevre illerine hatta Karadeniz bölgesine dağıtıldığı görülmektedir. Yine milli mücadelenin sesi olan İrade-i Milliye gazetesi, hem ulusal hatta yurtdışından haberler vermekte hem de yurdun birçok yöresine dağıtılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında İrade-i Milliye gazetesi bir ulusal basın işlevi görmüştür. Yine Kızılırmak gazetesi, Ülke ve Hakikat gazeteleri çevre illere ve birçok yöreye dağıtılmış, bölge gazetesi hüviyetinde yayın yaptığı dönemler olmuştur.

Bazı yerel gazetelerin ise yöresel haber kullanarak bir yerel basın olmasına rağmen, ülkenin birçok kentine yayılmış olan başta İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere birçok şehirde yaşayan Sivaslıya ulaştırılarak, dağıtım ağı genişletilmiştir. Haftalık yayın yapan Sivas Olay gazetesi ile haftanın bir günü baskı sayısını artırarak İstanbul’daki Sivaslılara dağıtım yapan Bizim Sivas gazetesi, yayın alanı açısından farklı bir tarz dağıtım yapmşlardır.

 Günümüz gazeteleri:

2010 yılı itibariyle Sivas’ta günlük olarak yayın hayatına sürdüren 14 gazete bulunmaktadır. Bu gazetelerden 2004 yılına kadar Hadiselerle Hakikat, Anadolu, Hürdoğan, Yeni Ülke ve Bizim Sivas gazeteleri 2004 yılına kadar genelde 4 sayfa olarak Sivas basınının günlük gazeteleri olarak yayınlarını sürdürdükleri görülmektedir.

Ancak 2004 yılına gelindiğinde Hürdoğan gazetesinin sahibi Sirer Doğan tarafından Memleket isimli ikinci bir günlük gazete yayıma başlayarak gazete sayısı 5’e yükseldi. 2004 ve 2005 yıllarında resmi ilan gelirlerindeki ciddi artış, matbaası olan ve gazete çıkarmak isteyen insanlara etken bir faktör olunca şehirde günlük olarak yayınlanacak gazete sayısında ciddi bir artışın olduğu görülmektedir. Bu tarihten sonra, 4 Eylül Güneşi, Ayrıntı, Demokrat, Pusula Haber, Sivas’ın Sesi ve Sivas Postası gazeteleri birbiri ardına yayınlanmaya başladı. Bunların içerisinde Ayrıntı gazetesi bir müddet yayınına devam ettikten sonra kapandı. Diğerleri ise günlük olarak yayınlarını sürdürmektedirler. Ofset tekniği ile basılmakta olan gazetelerin haberleri, muhabirleri aracılığıyla sağlanmakla beraber genellikle, ajanslar tarafından yayınlanan haberleri yoğunlukta kullanmaktadırlar.  2010 yılında ise Sivas’ta biri aylık, biri haftalık ve 3 tanesi de günlük olmak üzere 5 gazetenin yayına başladığını görmekteyiz. 2010 yılında yayınlanan gazetelerin bir özelliği ise tam renkli ofset baskılı olmalarıdır. Bu gazetelerden Gazete İzci alışılmış gazete boyutunda diğerleri ise daha küçük ebatlı ama kağıt kalityesi olarak farklıdırlar. İlk ve son 2 sayfaları kuşe kağıta basılmaya başlanmıştır. Yine 2010 yılı itibariyle Yeni Ülke ve Anadolu Gazeteleri de ilk ve son sayfalarını tam renkli yayınlamaya başlamışlardır. Hadiselerle Hakikat ve Anadolu gazetelerine ait bilgiler yukarıda verildiğinden, diğer gazetelerimiz hakkındaki kısa bilgiler şöyledir:

Yeni Ülke: Sivas’ta 24 yıldır aralıksız yayın yapan günlük gazetelerden birisidir. 15 Mart 1986 tarihinde eski Belediye Başkanı Süleyman Çanka’nın 1984 yılında seçimi kaybetmesi üzerine, öncülüğünü yaparak kurduğu Önder Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına yayın hayatına başlamıştır. 1954 yılında yayınlanan Ülke gazetesin yayın çizgisi ve devamını temsil amacıyla Yeni Ülke ismiyle tekrar Sivas gazeteciliğinde yerini alan gazete CHP’den belediye başkanı olan Süleyman Çanka’nın yönetiminde sosyal demokrat bir çizgide yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin bugün şirket adına sahipliği Dr. Hidayet Çolakoğlu ve Genel Yayın Koordinatörlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü ise Kemal Çağlayan tarafından yürütülmektedir. Kendi baskı tesislerinde basılan gazete 8 sayfa olarak yayınlanmatadır.

Gazetede başta Kemal Çağlayan olmak üzere A.Mahir Pekşen, Ergün Tarıkahya, İzzettin İçin, Bülent Özçelik, Güney Nair, Ahper Nuri Delican, Ahmet Göksan, Yusuf Kenan Çağlar, Ömer Cahit Yıldız, Ramazan Güntay, Fatma Pekşen, İbrahim Yasak ve Kutlu Özen gibi isimlerin yazı ve yorumları yer almaktadır. Gazetenin www.yeniulke.net adresinde ise web sitesi yayını sürdürmektedir.

Bizim Sivas: Sivas’ın bugün yayınlanmakta olan en eski ilk dört gazetesinden birisi Bizim Sivas gazetesidir. Bizim Sivas gazetesi 10 Mart 1989 Cuma günü haftalık olarak ilk sayısını yayınlayarak yayın hayatına başlamıştır. Birinci dönem olarak sayılacak bu süreçte yani 1989 yılında ardarda 4 sayı yayınlanan gazete yayınına bir yıl kadar ara vermiştir. İkinci yayın dönemine 1990 Mart ayında tekrar haftalık olarak başlamıştır. 4 Eylül 1991 tarihinde ise hem ebadını büyüterek hem de günlük olarak yayın hayatındaki üçüncü döneme geçmiş ve yayınını aralıksız olarak sürdürmektedir. Gazetenin 1. ve 2. dönemdeki sahibi A. Zahit Ekinci, Yazı İşleri Müdürü ise Adem Yıldız’dır. İlk döneminde 30 bin civarında bir tiraj yapan gazete desteklediği adayın Sivas Belediye Başkan olmasını sağlamıştır. Tabldot ebattaki birinci döneminde 4 sayfa, ikinci döneminde ise 12 sayfa yayınlanan gazete siyah beyaz ve ofset baskı olarak yayını sürdürmüştür.

Gazete 3. yayın döneminde el değiştirmiş, Sivas esnaflarından Muhsin Kaya’nın sahipliğine geçmiştir. Bu dönemde çok sayıda yazı işleri müdür değiştiren gazetenin Yayın Yönetmeni Erkan Yıldız, Yazı İşleri Müdürü ise Yılmaz Kozu’dur. İlkin 4 sayfa olarak yayınına başlayan gazete 2005 yılından itibaren de 6 ve 8 sayfa olmuştur. Gazete bu dönemde Salı günleri tirajını artırarak ve ilave ettiği sayfalara şehrin bir haftalık haberlerine yer vererek, haftalık gazete görünümde başta İstanbul olmak üzere şehir dışındaki Sivaslılara dağıtım yapılmaktadır.

Bizim Sivas, Sivas yerel gazeteleri içerisinde en çok köşe yazısının yer aldığı gazetelerden birisidir. Gazetenin yayın hayatı boyunca farklı dönemlerde farklı köşe yazarlarının çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Bugün gazetede Kadir Özköse, Ramazan Altuntaş, Tuncay Altun, Selahattin Çerik, Yılmaz Kozu, Osman Yüksel, Hakan Yılmaz, Zafer Günyiğit gibi isimlerin yazıları yer almaktadır. Gazete www.bizimSivas.net adresinden yayın yapmaktadır.

Hürdoğan: Sivas basın tarihinde ilk defa deneme baskılarıyla yayın hayatına başlayan gazete düzenli yayınına 10 Ağustos 1992 tarihinde başlamıştır. Gazetenin sahipliğini Sirer Doğan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Ahmet Çınar yapmaktadır. Yayına başladığı günden itibaren 8 sayfa ile yayını sürdüren gazetede başta Sirer Doğan olmak üzere Ümit Soy, Abdullah Yiğit, İlhan Kıyak, Sacit Ak gibi imzalar yer almaktadır. Gazete yayına başladığı günden bugüne “Bakış Açısı” isimli foto-yorum ve “Bunları Duydunuz mu?” isimli, şehirde yaşanmakta olan kimi komik ve enteresan olayların aktarıldığı köşeleri ilgiyle takip edilmektedir.

Hürdoğan gazetesi Sirer Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Gazetecilik ve Matbaacılık tesislerinde basılmakta olup www.hurdogan.com isimli siteden de internet ortamında yayınını sürdürmektedir.

Memleket: Hürdoğan gazetesinin sahibi Sirer Doğan tarafından 1 Ocak 2004 tarihinde yayına başlayan günlük gazetedir. Yazı İşleri Müdürlüğü Bekir Gökhan Doğan tarafından yürütülen gazete 6 sayfadır. Başlık logosu diğer gazetelerden farklı olarak türkuaz zemin içerisinde beyaz harflerdir. Doğan Gazetecilik Matbaacılık A.Ş. tesislerinde basılmaktadır.

Demokrat: Hadiselerle Hakikat gazetesinin sahibi Aydın Deliktaş tarafından çıkarılan ikinci günlük gazetedir. Gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü Haydar Aldıkaçtı yapmaktadır. “Sivas’ın özgür, bağımsız, tarafsız sesi” ibaresiyle yayınlanan gazete 30 Mayıs 2004 tarihinde günlük olarak yayın hayatına başlamış olup 6 sayfa olarak yayınlanmakta ve Önder Matbaacılık tesislerinde basılmaktadır.

4 Eylül Güneşi: Sivas matbaacılığın tanınmış isimlerinden olan Ahmet Tok’un çocukları tarafından 8 Mart 2005 tarihinde yayın hayatına başlayan günlük gazetedir.[4] Sahipliğini Serhat Tok, Yazı İşleri Müdürlüğünü Yıldırım Tunçer, Genel Yayın Yönetmenliğini ise Hayrullah Ağkaş yapmaktadır. Diğer günlük gazetelerin aksine 50 x 70 ebadında yayınlanan gazete 8 sayfa olup kendi matbaaları olan Dilek Ofset’te basılmaktadır.

Pusula Haber: Sivas günlük gazetelerinden olan Pusula Haber, Murat Güney tarafından yayınlanmaktadır. Yazı işleri Müdürlüğünü ise Cihan Ceylan yapmaktadır. Gazete 24 Mayıs 2005 tarihinde yayın hayatına başlamış olup 6 sayfa olarak yayınlanmaktadır. Murat Güney’in sahibi olduğu Vizyon matbaasında basılmaktadır. Erhan Ceylan, Hasan Kaleli, Necati Demir, Taner Karabal, Nurdan Atamtürk ve Zafer Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı gazetenin www.pusulahaber.net isimli bir web sitesi bulunmaktadır.

Gazete Sivas: Sivas’ın ilk görsel medyası olan SRT televizyonun sahibi Ahmet Hasdemir’in sahipliğini yaptığı günlük gazetedir. Gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü Özkan Tosyalı yapmaktadır. Gazete 6 Haziran 2005 tarihinde 6 sayfa olarak yayın hayatına başlamış olup Doğan Gazetecilik ve matbaacılık tesislerinde basılmaktadır. Gazetede Ahmet Hasdemir, Sedat Özkan, Yaşar Elmas, Esra Kaya, İ.Hakkı Acar gibi kalemlerin yazı ve yorumları yer almaktadır.

Sivas’ın Sesi: Sahipliğini Sivaslı işadamlarından Kamil Doğan’ın yaptığı Sivas’ın Sesi gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü Ersan Arslan yapmaktadır. 2005 yılında yayın hayatına başlayan gazetenin merkezi İstasyon caddesinde olup Önder Matbaasında basılmaktadır. Gazete 6 sayfa ofset baskı tekniği ile yayınlanmaktadır. Gazetede  Ersan Arslan, sema Biçer, Şükrü Toprak, Mikail Hasbek, Emre Hanoğlu imzalarıyla köşe yazı ve yorumları yer almaktadır.

Sivas Postası: Sivas’ın 2008 itibariyle tam renkli olarak yayınlanan günlük gazetesidir. Sahipliğini Emek Matbaası sahibi Halil Yıldız’ın yaptığı gazete daha sonra el değiştirmiş ve Murat Kalender’in sahipliğine geçmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Erdem Özden yapmaktadır. “Günlük bağımsız siyasi gazete” ibaresiyle yayınlanan gazete 20 Mart 2006 tarihinde 8 sayfa olarak yayın hayatına başlamıştır. Gazete Sivas Zirve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti tesislerinde basılmaktadır. Gazetede Murat Kalender, İsmail Mut, Nail Sertakan, Onur Gültekin, Tacettin Aktaş, Osman Çelik, Orhan Karahan ve Mustafa Ateş gibi kalemlerin yazıları yer almaktadır. Gazetenin www.Sivaspostasi.com.tr internet sitesi bulunmaktadır.

Sivas Gündem: Kemalettin İbni Hümam Vakfı Eğitim ve Yayıncılık İktisadi İşletmesi adına yayınlanan haftalık gazetedir. Gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğünü Abdüssamet Bulut yapmaktadır. Gazete 28 x42 cm ebatlarında olup 8 sayfa olarak yayınlanmakta ve Es-form tesislerinde basılmaktadır. 9 Ocak 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan ve 30. sayısına ulaşan gazete Sivas il merkezi ile ilçelerine dağıtılmaktadır.

Sivas İzci: Sivas’ta Ocak 2010 itibariyle günlük gazete olarak yayına başlayan Gazete İzci’nin sahipliğini Kadriye İzgi, yapmaktadır. Yazı İşleri Müdürü Şeref Gülmez, Sayfa editörü Mustafa Şahin’dir. Gazete İzci “gerçeklerin izinde haklının yanında” sloganıyla 57 x 82 cm ebadında ve 8 sayfa olarak yayınlanmaktadır. Sivas’ın görsel medyasının tanınmış isimelrinden Ali İzgi ile birlikte Okan Baran, Cemil Duymaz ve Şükran Özdemir, Ekrem yazıları yer almaktadır. www.gazeteizci.com internet sitesinde bulunan gazetenin ilk ve son sayfaları tam ernkli olarak yayınlanmaktadır. Zirve Matbaacılıkta basılmaktadır.

Sivas Cumhuriyet, “Günlük bağımsız Siyasi gazete” ifadesiyle yayınlanan gazete 5 Ocak 2010 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin sahipliğini Ömer Faruk Tok, Yazı işleri Müdürlüğünü Sinan Özer yapmaktadır. Günlük olan gazete 35 x 50 8 sayfa ebadında yayınlanmakta ve Dilek Ofsette basılmaktadır.

Gazete Havadis, Sivas’ta Mayıs 2010 da aylık olarak yayın hayatına başlayan gazetenin sahipliğini Harun Ş.Taşar, Yazı işleri Müdürlüğünü ise Meral Bayraktar yapmaktadır. Gazete 16 sayfa ve tamamı renkli olarak yayınlanmaktadır. Gazete www.gazetehavadis.com web adresi üzerinden okuyucu ile buluşmaktadır.

Sivas Olay, Sivas’ta dört sayfası kuşe kağıda ve tam renkli olarak yayınlanan gazetelerden ilkidir. Gazete, 7 Gen Bilişim Gazetecilik, Dağıtım, Matbaacılık adına yayınlanmakta ve sahipliğini Erhan Erdoğan, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Kaleli ve Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Erhan Ceylan yapmaktadır. Temmuz 2010’da yayın hayatına başlayan gazete Esform Ofsette basılmaktadır. Gazete 35 x 50, 8 sayfa ebadındadır. Gazetede Hakan Kaleli, Yüksel Sözeri, Canan Caner, Tuna Mavikan ve Osman Temizkan imzalarıyla köşe yazıları yer almaktadır. Gazetenin web adresi ise www.sivasolay.com’ dur.

Gazete Şehir: Temmuz 2010 da haftalık olarak yayınlanmaya başlayan gazete, 35 x 50 cm ebadında ve 8 sayfadır.  “Sivas’ın ilk ve tek haftalık ekonomi-spor gazetesi” alt başlığı ile yayınlanan gazetenin dört sayfası kuşe kağıda ve tam renkli olarak yayınlanmaktadır. Mahalli haberler ve köşe yazılarıyla birlikte ağırlıklı olarak reklam ve tanıtım yer almaktadır. Gazetenin sahipliğini Naci Yıldız, Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Burhanettin Yıldız yapmaktadır. Esform Matbaasında basılan gazetenin Yurt Haber Ajansı bayi dağıtımıyla okuyucuya ulaştırılmaktadır. www.sivasgazetesehir.com web adresinden de internet üzeridnen yayınlanmaktadır.[1] Güney Nair, 1878-1999 Sivas Basını, Sivas 1999, s:  68

[2] Ahmet Turan Gürel, Sivas’ta Karanlıkta Kalan Bir Geçmiş: Sivas Basını, Revak/94 Sivas 1994, s: 146

[3] İbrahim Yasak, Hizmet Gazetesi ve Sivas’ın İlk Diplomalı Gazetecisi: Abdulkadir Hergüner, Sultanşehir Dergisi sayı:3 Sivas 2007, s: 72

[4] İbrahim Yasak, Sivas  Kültür Yayıncılığın Fedakar ve Vefalı İsmi: Ahmet Tok, Hayat Ağacı Dergisi, sayı: 5 Sivas 2006

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın