Sivaslı Yazarlar

Ülkemizin bilim ve medeniyet merkezlerinden olan Sivas, tarihî geçmişiyle Danişmendli, Mengücekli,  Selçuklu, Eretna ve Osmanlı devirlerinde bilginler, yazarlar, şairler, devlet adamları, askerler ve siyaset adamları yetiştirmiştir.

Selçuklu Türkiyesi’nde “Dâru’l-alâ” (Yücelik Beldesi)  ve “Dâru’l-ulemâ” (Bilginler Şehri) olarak anılan Sivas’ta, bilginin, eğitimin ve sanatın zirvesi olan Selçuklu medreselerinde dönemin bilginleri; tıp, astronomi, hukuk, ilâhiyat gibi pek çok alanda dersler veriyor, eserler yazıyorlardı. O dönemde Sivas’ta yapılmış olan ve günümüzün üniversiteleri olan medreselerin sayıca çokluğu,  dönemin eğitim ve kültür düzeyini çok iyi yansıtır. Şifâiye Medresesi (1217) ve Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1228)  ile 1271 yılında Sivas’ın ufkunda yükselmiş olan üç anıtsal yapı; Gökmedrese, Çifte Minareli Medrese ve Burûciye Medresesi, Sivas’ta bulunan on üç yüksek öğrenim kurumlarından günümüze gelmiş olanlarıdır.

 Bu ilim merkezlerinde yetişen bilginlerden başka Sivas, İran’dan, Ortadoğu’dan ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen bilginler için de bir cazibe merkeziydi.  Bir filozof ve din bilgini olmasının yanı sıra astronomi, fizik, coğrafya ve tıp alanında dikkati çeken ve Sivas’ta kadılık yapan Kutbu’d-dîn Şîrâzî (1236-1311) Gökmedrese’deki hocalığı sırasında iki kapsamlı matematiksel astronomi kitabı yazmıştı.

Sivaslı Hekim Abdullah Ali,  XIV. yüzyılda yaşamış ve döneminde şöhret bulan bir tıp kitabı yazmıştır.

XIV. yüzyılda yaşamış olan Ahi Emir Ahmed,  esnaf teşkilatını maddî ve manevî bakımdan disipline eden ahilik kurumunun önemli bir temsilcisiydi.

Kadı Burhaneddin Ahmed (1345-1398), âlim ve şair bir hükümdardı. Eserlerini ve Türkçe divanını Sivas’ta yazmış,  bir vekayinâme olan Bezm ü Rezm (harp ve sulh)  de onun emriyle Sivas’ta yazılmıştı.

XV. yüzyılın büyük din bilginleri olarak;  Sivas’taki en kudretli hocalardan ders alarak yetişen Şehabeddin Sivasî,   fıkıh, tefsir, matematik, mantık ve musikî konularında derin bilgisi olan âlim ve yazar Kemaleddin Mehmed (İbn-i Hümam),  âlim ve mutasavvıf İbrahim Tennurî ve Molla Hüsrev adıyla şöhret bulan Hüsrev bin Mehmed bu dönemin birçok eser veren şahsiyetleriydi.

 Ünlü din âlimleri, mutasavvıf ve şairlerin yetiştiği Sivasî ailesinden; Muharrem Efendi, divanı,  mevlidi ve birçok alanda eseri bulunan Şemseddin Sivasî  (1520-1597), Abdülmecid Sivasî (1560-1639), Nuri Sivasî -Abdülahad  Nuri (1595-1651),  Receb Sivasî (  -1640), Ahmed Suzî (1751-1827),      Recep Kâmil (?-1833)  ve  Ahmed Rindî (1908-1960); XVI. yüzyıldan  günümüze devam eden halkanın önemli mensuplarıdır.

Din bilgini, müftü ve şair olan Ahmed Hamdi Efendi (XVIII. yy.) ve yine kendisi gibi bilgin ve şair olan oğulları; Müftü Numan Sâbit (1692-1768) ve Fâik Efendi (XVII. yy.) ve yine bilgin ve şair Hüseyin Hüsnü   (1843-1917)  ve oğulları; yönetici, yazar ve derleyici Abdulkadir Sarısözen (1897-1973) ile eğitimci, Türk halk müziği uzmanı Muzaffer Sarısözen (1899-1963), Sivas’ta Sarıhatipzâdeler olarak anılan bu ailenin mensuplarıdır.

Din bilgini ve maneviyat önderi Mor Ali Baba (1805-1882), oğlu Abdülkadir Gulamî  (1854-1886) ve  onun oğlu M. Fazlullah Moral (1876-1942) ile bilgin ve şair milletvekili Kazancızâde Emin Edip Efendi (1857-1919)  de Sivas’ın  yakın tarihimizde yetiştirdiği  önemli şahsiyetlerdir.

İsimlerini kaydettiğimiz Sivaslı yazarlarımız listesine, fen bilimleri, tıp ve ekonomi alanında meslekî çalışmaları olan akademisyenler ile halk şairlerimiz dahil edilmemiştir. Ünlü Sivaslılar hakkında bilgi için İbrahim Aslanoğlu’nun Sivas Meşhurları eserine ve ayrıca bu şahıslar için hazırlanmış biyoğrafi çalışmalarına bakılmalıdır.  Halk şairlerimiz için de Dr. Doğan Kaya’nın beş ciltlik Sivas Halk Şairleri kitabı, dokuz yüze yakın halk şairinin yer aldığı en önemli bir kaynaktır.  Bu eser,  Sivas’ın, yetiştirdiği halk şairlerinin sayısı itibariyle haklı olarak bir dünya rekoruna ulaşmış olduğunun da belgesidir.

Sivas’ın yetiştirdiği bütün düşünürlerine ve yazarlarına yer vermek ve yeni yetişenleri de dahil etmek zor ve geniş bir konudur.  Bir bilim ve medeniyet beşiği olan şehrimizin yetiştirdiği, yetişmekte olan ve gelecekte yetişecek olan değerlerimiz, Sivas’ta söylenen; “göl yerinden su eksik olmaz” atasözümüzü kanıtlamaya devam edecektir.

Geçmişten Günümüze  Sivaslı  Bilgin, Düşünür ve Yazarlar 

A. Naci Tokmak (d. 1945). Öğretim üyesi, yazar.
A. Necip  Günaydın (d.1955). Öğretim görevlisi, tarihçi, yazar.
A.Yaşar Serin (d.1948). Öğretim Üyesi, ressam, yazar.
Abbas  Cılga (d.1935). Eğitimci, roman ve hikâye yazarı.
Abdeddin Sivasî (XVIII. yy.). Bilgin, tarihî eser yazarı.
Abdullah Ali (Hekim Ali)  (XIV. yy.). Hekim, tıbbî eser yazarı.
Abdullah Pakoğlu (d.1971). Yazar.
Abdülahad Nuri (1595-1651). Mutasavvıf, şair.
Abdülbâki Kömür (d.1961).  Eğitimci, yönetmen, besteci, şair.
Abdülhâlik Fazlı Ertekin ( 1911-1978). Hukukçu, şair, yazar.
Abdülkadir bin Kör Ali (ö.1893). Bilgin, şair.
Abdülkadir Budak (1952).Yazar, şair.
Abdülkadir Gulâmi (1854-1886).  Bilgin, mutasavvıf şair.
Abdülkadir Sarısözen (1897-1973). Yönetici, yazar ve derleyici.
Abdülmecid Sivasi (1560-1639)
Adem Ceyhan (d.1964). Öğretim üyesi, edebiyat tarihçisi, şair, yazar.
Adnan Mahiroğulları (d. 1953). Öğretim üyesi, yazar.
Ahmedî (1329-1413). Bilgin, şair, divan ve eser sahibi.
Ahmet bin Mahmud es-Sivasî (XIII. yy.). Din bilgini, eser sahibi.
Ahmet Fehmi Erturan (1884-1966). Din adamı, halı ustası, şair.
Ahmet Hamdi Efendi –Sarıhatipzâde, (XVIII.yy.). Müftü, müderris, şair,
Ahmet Hilmi  Erbuğ (1896-1945). Asker, şair, yazar.
Ahmet Mahir Pekşen (d.1957).  İktisatçı, şair, yazar.
Ahmet Özdemir (d.1948). Gazeteci, Araştırmacı yazar.
Ahmet Turan Alkan (d.1954). Öğretim üyesi, tarihçi, yazar.
Ali Aksu (d. 1966). Öğretim üyesi, yazar.
Ali Kemalî (1853-1920). Müderris, mutasavvıf, yazar
Ali Şahin  Canozan (d.1945). Şair, yazar.
Alim Yıldız (d.1968). Öğretim üyesi, şair, yazar.
Alparslan Ayral (d.1971). Eğitimci, araştırmacı, yazar.
Atıf (1902-1946). Şair.
Aydın Çubukçu (d. 1947). Yazar.
Ayşe Benek Kaya (d. 1956).  Eğitimci, yazar.
Bahattin Yıldız (d. 1956). Yazar.
Behcet Bey (Abdullah Behcet Bey) (1809-1866)  İdareci, şair.
Berat  Demirci (1956).  Öğretim üyesi, şair, yazar.
Beşir Ayvazoğlu (d.1953). Eğitimci, yönetici, şair, araştırmacı-yazar.
Bilal Kemikli (d. 1965). Öğretim üyesi, edebiyat tarihçisi, şair, yazar.
Bilal Tırnakçı (d.1971)  Yazar, şair.
Bilal  Yücel (d. 1954) Öğretim üyesi, dil uzmanı,  yazar.
Burhan Bilget (d.1943). Sanat tarihçisi, yazar.
Burhan  Paçacıoğlu  (d. 1946). Öğretim üyesi, yazar.
Cenap,  Mehmet Zihni (1884-1921). Asker, şair, yazar.
Doğan Erdinç (d. 1946).  Yönetici, yazar.
Doğan Kasaroğlu (1933-1995).  Gazeteci, yazar, milletvekili.
Doğan Kaya (d.1952). Öğretim Üyesi, halk bilimi uzmanı, yazar.
Dursun Karaca (d. 1976). Eğitimci, araştırmacı yazar.
Ebubekir S. Yücel (d. 1964). Öğretim üyesi, yazar.
Eflatun Cem Güney (1896-1981). Halk edebiyatı uzmanı, yazar.
Engin Doymuş (d. 1960). Eğitimci, araştırmacı yazar.
Emin Edip Efendi, Kazancızâde (1857-1919). Bilgin, şair, milletvekili.
Erdal Öz (d.1935). Hikâyeci, romancı, yayımcı.
Erdoğan Alkan (d. 1936). İdareci, yönetici, şair.
Ergun Göze (1931- 2009).  Hukukçu, gazeteci, yayıncı, yazar.
Erhan Eraslan (d.1981). Eğitimci, araştırmacı yazar.
Fahîmî, Abdurrahim Doğan (1860-1933). Din adamı, şair.
Faik (XVIII. yy.).  Bilgin, şair.
Faruk Aburşu (d. 1949). Eğitimci,  araştırmacı-yazar.
Fatih Selami Mahmutoğlu (d.1960). Hukukçu, öğretim üyesi, yazar.
Fatma Pekşen (d.1962). Yazar.
Fazlı, Mehmed Fazlullah Moral (1876-1942). Eğitimci, şair, yazar.
Fazlullah, Fazlı Çelebi (?- 1627). Bilgin, müderris.
Feyzullah  Budak (d. 1951). Yönetici, yazar.
Feyzullah  Demiray (1914-1994). Eğitimci, şair.
Fikret Kesten (d.1951). Eğitimci, yazar.
Fikri Karaman (d.1966). Eğitimci, yazar.
Galip Hergüner (d. 1918)  Hukukçu, şair.
H. Cengiz Alpay (1922-1991). Yayıncı, şair.
Hakkı Aydın (d.1955). Öğretim üyesi, yazar.
Halil Sami Özen (1908-2005). Eğitimci, araştırmacı, yazar.
Halûk  Çağdaş (d.1951) Hukukçu, öğr. görevlisi, şair, yazar.
Hasan Coşkun (d. 1975).  Eğitimci, yazar.
Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927-1984). Eğitimci, şair, yazar.
Hasan Rıfat (1847-1917). Bilgin, hattat, şair.
Haşimî, Emir Osman (Saçlı Emir) ( 1513-1594). Mutasavvıf şair.
Hayri Lütfullah Sığırcızâde (1888-1931). Milletvekili, şair, yazar.
Hikmet Denizli (1946 -2009). Sanat tarihçisi, yazar.
Hüseyin  Akkaya (d. 1955). Öğretim üyesi, edebiyat tarihçisi, şair, yazar.
Hüseyin Hüsnü (1843-1917). Bilgin, şair.
Hüseyin Kaya (d.1971). Eğitimci, şair, yazar.
Hüseyin Yılmaz (d.1969). Öğretim üyesi, yazar.
Hüseyin Şemsi Güneren (1888-1956). Yönetici, Yazar.
Hüsrevî (?-1592) (Molla Hüsrev’in oğlu veya torunu) Müderris, kadı, şair.
İbn-i Hümam, Kemalettin Mehmet (1386-1457). Din bilgini, yazar.
İbrahim Tennurî, (?-1482), Müderris, bilgin, şair.
İbrahim Yasak (d. 1956). Araştırmacı, yazar.
İdris Ekinci  (d. 1978). İlahiyatçı,  şair, yazar.
İhsan Çalapverdi (d.1949). Mühendis, araştırmacı yazar.
İhsan Tevfik Kırca (d.1967). Eğitimci,  şair, yazar.
İlyas Ege (d. 1950). Eğitimci, yazar.
İsmail bin Sinan es-Sivasî (XVII. yy.).  Din bilgini, yazar.
İsmail Hakkı Acar (d.1947). Eğitimci, yazar.
İsmet Çetin (d. 1957). Öğretim üyesi, yazar.
Kadir Pürlü, (d. 1959). Eğitimci, yönetici, yazar.
Kadir Üredi, (d.1933). Araştırmacı yazar.
Kaya Bilgegil (1921-1987). Öğretim üyesi, edebiyat tarihçisi, şair, yazar.
Kemalettin Kuzucu (d.1970). Öğretim üyesi, yazar.
Kutlu Özen (d.1940).  Eğitimci, araştırmacı, yazar.
Külhaşzâde Rahmi (1877-1911). Şair.
M. Ali Öz (d. 1960). Araştırmacı, yazar.
M. Fatih Dervişoğlu (d. 1954). Öğretim üyesi, yazar.
M. Fatih Güneren (d.1929) Hekim, yazar, şair.
M. Fazlullah Moral (1876-1942). Eğitimci, bilgin, şair.
M. Güner  Demiray (d. 1940).  Eğitimci,  şair,  yazar.
M. Hadi (d. 1922). Sanat tarihçisi, yazar.
M. İlhan Başgöz (d.1924) Öğretim üyesi, yazar.
M. Sabri Koz (d.1950). Eğitimci, halk edebiyatı uzmanı, yazar.
Mecbure İnal (d. 1963). Şair ve yazar.
Mehmet Recaî (1902-1984).  Din bilgini, şair.
Mehmet Rüstem, (?-1863) Din bilgini, şair, yazar.
Mehmet Şarkışla (d.1960).  Eğitimci, yönetici, yazar.
Mehmet Yazar Güler (d. 1944) Eğitimci, yazar.
Mehmet Şükrü  Akkaya (1984-1971).  Öğretim üyesi, dil bilimci, yazar.
Merih  Baran (d. 1926). Şair, yazar.
Metin Bozkuş (d. 1962). Öğretim üyesi, yazar.
Molla Hüsrev (Hüsrev bin Mehmet) (?-1480). Din bilgini, şair, yazar.
Mor Ali Baba, (Mur Mehmet) (1805-1882). Din bilgini, mutasavvıf şair,
Muhsin İlyas Subaşı  (d. 1942). Eğitimci, şair, yazar.
Murat Türkyılmaz (d. 1977). Eğitimci, yazar.
Mustafa  Balel (d.1945). Eğitimci, yazar, çevirmen.
Mustafa  Birinci (d. 1945). Eğitimci, şair, yazar.
Mustafa Kılıç (d.1971). Öğretim üyesi, yazar.
Mustafa Takî (1873-1925). Müderris, yazar, milletvekili.
Muzaffer Sarısözen (1899-1963). Eğitimci, yazar, Türk halk müziği uzmanı.
Müjgân Üçer (d.1940). Eczacı, araştırmacı, yazar.
N. Yücel Mutlu (d. 1937). Mühendis, araştırmacı, yazar.
Nakşî Ali Akkirmanî (?-1655). Mutasavvıf şair.
Namık Kemal Kurt (d.1945). Hekim, yazar.
Necdet  Buluz (d.1947). Gazeteci, yazar.
Necdet Sakaoğlu (d.1939). Eğitimci, tarihçi, yazar.
Necmettin Kaynar (d.1933). Eğitimci, yazar.
Nesrin Tağızâde Karaca (d. 1959). Öğretim üyesi, şair, yazar.
Nevzat Y. Aşıkoğlu (d.1962). Öğretim üyesi, yazar.
Numan Sâbit,  Sarıhatipzâde (1692-1768). Müftü, bilgin, şair.
Nurettin Ali (?-1452). Bilgin, yazar.
Nüzhet Mehmed Efendi, Deli Nüzhet Sivasî (ö.1887) Yönetici, edip, yazar.
Orhan Sağlamer (d. 1940) Hukukçu, yazar.
Orhan Solak (d. 1954). Öğretim üyesi, hekim, yazar.
Ömer Cahit Yıldız (d.1932). Şair, yazar, eğitimci.
Ömer İhya, Mütevellizâde  (1860-1908). Şair, yazar.
Özkan Yalçın (1949-1998). Şair, yazar.
Piri Er (d. 1964).  Araştırmacı, yazar.
Recep Kâmil (?-1833) Bilgin, şair.
Recep  Toparlı (d. 1955) Öğretim üyesi, dil uzmanı, yazar.
Reşat Şemsettin Sirer (1901-1953). Eğitimci, yazar, milletvekili, bakan.
Rıfat  Kaya (d. 1950). Müzikolog, yazar.
Ruhi (XIX. yy.) Şair.
Ruşenzâde İbrahim Hakkı (XIX. yy.). Bilgin, şair.
Sabiha Serin (d. 1955).  Şair, yazar.
Sabri Erturhan (d.1958) Öğretim üyesi, yazar.
Salih Şahin (d.1965). Arşiv uzmanı, yazar.
Saliha Çulcuoğlu (d. 1981), Eğitimci, yazar.
Sami Kılıç (d.1950) Mühendis, yazar.
Sâmih Fethi (M. Turhan Tan) (1855-1939). Şair, tarihî roman yazarı.
Seda Şenol (d.1979).  Sanat tarihçisi, yazar.
Sedat Veyis  Örnek (1927-1980), Öğretim üyesi, yazar.
Seniha Yalçın (d. 1960) Hukukçu, yazar.
Sıdkı, Yağcızâde  (1833-1865) Şair.
Sivaslı Müftüoğlu (XVII. yy.). Din bilgini,  yazar.
Suna  Ertekin Akkaya (d.1938). İktisatçı, şair, yazar.
Süheyla Seçkin (d.1961) Öğretim üyesi, yazar.
Süleyman Giryanî (1861-1913). Eğitimci, şair, yazar.
Süleyman Koçak (d.1962). Öğretim üyesi, yazar.
Süreyya Ali Beyzadeoğlu (d. 1941). Öğretim üyesi, edebiyat tarihçisi, yazar.
Şahin Uçar (d.1949). Öğretim üyesi, şair, yazar.
Şemseddin Sivasi (1520-1597)
Şeyh Halid (1866-1931). Din bilgini, şair.
Şeref Boyraz (d. 1971). Öğretim üyesi, yazar.
Tahir Nadi (1876-1952). Eğitimci, yönetici, şair, yazar.
Talip Mert (d.1953). Hattat, arşiv uzmanı, yazar.
Talip Özdeş (d.1954). Öğretim üyesi, yazar.
Tanju Cılızoğlu (d. 1936). Gazeteci, yazar.
Tekin Şener (d. 1972). Yönetmen, araştırmacı, yazar.
Turan Karataş (d. 1961. Öğretim üyesi, yazar.
Uğur Kaya (d. 1962). Türk halk müziği uzmanı, yazar.
Ünal Kılıç (d.1969) Öğretim üyesi, yazar.
Vehbi Cem Aşkun (1909-1979). Eğitimci, şair, yazar.
Yavuz Bülent  Bakiler  (d.1936). Hukukçu, şair, yazar.
Yener Okatan (d. 1938). Öğretim üyesi, şair, yazar.
Yusuf Doğan (d.1964). Öğretim üyesi, yazar.
Yüksel Göztepe (d.1966). Öğretim üyesi, yazar.
Zihni Hazinedaroğlu (1923-1962). Şair, yazar.

 Seçilmiş Kaynakça

-Aslanoğlu, İbrahim, Geçmişten Günümüze Sivas Meşhurları Sanatçılar, Şairler, Yazarlar, Bilimciler, Sporcular, Askerler, Din Adamları, Yönetici ve Siyasîler, (İki Cilt), Sivas, 2006, Sivas Valiliği 1000 Temel Eser No: 4.

-Kaya, Doğan,  Sivas Halk Şairleri  (Beş Cilt),  Sivas, 2009. Sivas Valiliği, 1000 Temel Eser No: 10.

-M.Tahir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1332 (1916).

 -Sivas 2002 İl Yıllığı, Sivas Valiliği, Sivas.

-Erdinç, “Doğan, Sivas’ın Yetiştirdiği Kıymetler Üstüne”,  Revak, 1990, Sivas. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün VIII. Vakıflar Haftasına Armağan.

-Yıldız, Alim, Sivaslı Şairler Antolojisi,  İstanbul, 2003, Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivaslı Yazarlar” üzerine 2 düşünce

 1. DEĞERLİ SİTE YÖNETİMİNE,SİTENİZE KATKIDA BULUNMAK AMACI İLE BİR YILDIZELİ DOĞUMLU VE SİVAS LİSESİ MEZUNU OLRAK VİKİPEDİDE YAYIMLANAN ÖZGEÇMİŞİMİ GÖNDERİYOR SAYGILAR SUNUYORUM

  Tekin Gönenç
  Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Atla: kullan, ara
  Tekin Gönenç

  Tekin Gönenç, Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Sivas Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamladı. 1968–1970 yılları arasında Amerika’da University of Michigan’da Psikofarmakoloji eğitimi gördü. Uzun yıllar yurt dışında değişik ülkelerde çalıştı. Şiirleri sürekli olarak Varlık Dergisi’nde, zaman zaman Yeditepe, Yelken, Milliyet Sanat, Kitap-lık, E Dergisi, Edebiyat ve Eleştiri, Öteki-siz, Kuzey Yıldızı, Üç Nokta, Budala, Yaşasın Edebiyat, Yasakmeyve, Öküz, Sincan İstasyonu gibi dergilerde yayımlandı. 1997’de Varlık Yayınları’nca yayımlanan “Gönlü Güvercinli Kadın” adlı şiir kitabı 1998’de Kocaeli Üniversitesi Akademik Ödülünü aldı. 2007’de bu şiir kitabının beşinci baskısı yapıldı. 2002 yılında “Aşk Konuşur Bütün Dilleri” (Varlık Yayınları) adlı şiir kitabı yayımlandı. Bu kitabın ikinci baskısı 2011 yılında yapıldı. Öykü ve anıları 2005 yılında yayımlanan “Gizdüşümler” (Varlık Yayınları) ve 2008 yılında yayımlanan “Babamın Bıyıkları Yoktu” (Varlık Yayınları) adlı kitaplarda bir araya getirildi. 2011 yılında yayımlanan “Karanfil Sesleri” (Varlık Yayınları) seçme şiirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca değişik sanat dergilerinde inceleme, deneme yazılarıyla gezi izlenimleri yayımlanıyor. Üç ayrı şiiri Milli Eğitim Bakanlığı’nca lise ders kitaplarına alındı. Şiirleri İngilizce, Fransızca’ya çevrildi. “Anne” adlı şiiri Hürriyet Gazetesi “Anneler Günü “şiir yarışması ödülünü aldı. Varlık Dergisi’nde yayımlanmış olan birkaç şiiri bestelendi.
  Konu başlıkları

  1 Yapıtları
  2 Ödülleri
  3 Katıldığı Uluslararası Etkinlikler
  4 Üye Olduğu Kuruluşlar

  Yapıtları

  Gönlü Güvercinli Kadın (1997) [Varlık Yayınları, Şiir, 5. Baskı]
  Aşk Konuşur Bütün Dilleri (2002) [Varlık Yayınları, Şiir, 2. Baskı]
  Gizdüşümler (2005) [Varlık Yayınları, Anı – Öykü]
  Babamın Bıyıkları Yoktu (2008) [Varlık Yayınları, Öykü]
  Karanfil Sesleri (2011) [Varlık Yayınları, Şiir]

  Ödülleri

  Kocaeli Üniversitesi Akademik Şiir Ödülü
  Hürriyet Gazetesi Anneler Günü Şiir Ödülü (“Anne” adlı şiiriyle)

  Katıldığı Uluslararası Etkinlikler

  1998 Küba Yazarlar Birliği
  1999 Makedonya PEN Yazarlar Birliği
  1999 Akdeniz Ülkeleri Şairler Şenliği
  2000 Akdeniz Ülkeleri Şairler Şenliği
  2003 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyat Günleri
  2003 Uluslararası Yalova Şiir Günleri
  2004 Uluslararası Özgür Yazın Semineri
  2004 Akdeniz Ülkeleri Yazarlar Toplantısı
  2005 Safranbolu Altın Safran Kültür ve Sanat Şöleni
  2005 Kaş Uluslararası Yazarlar Toplantısı
  2006 Yalıkavak Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni
  2007 Kaş Kitap Şenliği
  2007 Ulusal Şiir Kongresi (Kocaeli Üniversitesi)
  2008 Küreselleşme ve Dil Sempozyumu (Bilgi Üniversitesi)
  2009 Çeviri ve Şiir Şenliği (İstanbul)
  2010 İstanbul Uluslararası Şiir Festivali
  2010 Dünya Şiir Günü (Uluslararası PEN)
  2010 Avrupa Kültür Başkenti 2010: İstanbul
  2011 Dünya Şiir Günü (Uluslararası PEN)

  Üye Olduğu Kuruluşlar

  Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği, Dil Derneği, BESAM, MESAM
  Paperback-stack.png edebiyat portali
  Kategoriler:

  Türk şairler
  Türk yazarlar
  Sivas Lisesi mezunları
  1933 doğumlular

Bir cevap yazın