Meydan Camii Haziresi

SİVAS MERKEZ  Atatürk Caddesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIM:

Bu hazire Sivas’ta “Şemseddin Sivasî Türbesi” olarak bilinir. Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe “1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa’nın yaptırdığı Meydan Camisinin kuzeybatı yönünde, cami avlusu içinde yer almaktadır.

Beden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe, üzeri yeşil sırlı, oluklu kiremitlerle kaplıdır.

Türbe iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Şeyh Şemseddin Sivasî ’nin sandukası, ikinci kısımda aile fertlerine, torunlarına ait yirmi adet sanduka bulunmaktadır.

Türbe kapısı üzerinde dört mısralık bir manzumeden türbenin 1600 yılında yapıldığı öğrenilmektedir. Kitabe şöyledir:

“Şehr-i Sivas içre cânâ iş budur
Şeyh Şemsüddin-i Kutb’un meşhedi
Didi Fevrî künbedi târihini
Nûr ile olsun musaffâ merkadi”

Şemseddin Sivasî  Türbesi’nin yanında yakınları medfundur. Bunlara ait kitabeler türbe penceresi üzerindedir.

Birinci kitabe:

Pişvâ-yı ehlibalvet reb-nümâ-yı sâlikin
Şems-i sâni Ahmed-i Sûzi azîz-i kâm-bin
Aşk-ı Hakla zâhir ü bâtın idüb tekmîl-i zât
“İrci’i” emriyle şimdi kurba oldı vâsılîn
Şâd ola rûb-ı  revânı mûnis-i nûr-ı Hudâ
Himmeti sâliklerine ola memdûd-ı karîn
Târihin menkûtla üçler çıkup itdi nidâ
Tekye-i dârü’s-selâma Sûzî oldu post-nişin 1246 (1830–1831)

İkinci kitabe:

Gûş idince “irc’i” emrini çün ol zât hemân
Azm-i Firdevs eyleyüp buldı hayât-ı câvidân
Geldi bir er söyledi târihini kılda tamâm
Tekye-i dâr-ı bekâya kıldı pehlûyı revân 1254 (1838–1839)

Birinci kitabede ismi geçen Ahmed Sûzî Şemseddin Sivasî’nin yakınlarındandır. Sivas’ta postnişîn idi, yüksek dersleri Hamdi merhumdan aldı ve tasavvufu da Abdülmecid Efendi’den öğrendi. 1246 (1830–1831) senesinde vefat etti. Sûzî mahlaslı divanı basılmıştır. Bundan başka “Kaside-i Bürde” tercümesiyle “Sulûknâme” isminde iki eseri daha vardır.

Şemseddin Sivasî Türbesi yanında Sivas Valiliğinde bulunmuş olan Ali Aşkar Paşa’nın annesinin sandukası vardır. Pencere üzerindeki üçüncü kitabe şöyledir:

Hazret-i Aşkar Ali Paşa civârı Şemsde
Mâderine türbe yapdırdı becâ firdevs ola
Yazdı cevher-dâr târih-i duâ-gûyı Nazîf

Türbe yapıldı Rukiye Hanım’a firdevs ola 1264 (1847–1848)”, (Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 127-129)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın