YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas ili, Kangal ilçesine 32 km mesafedeki Karamehmetli köyünde bulunan, tapunun 127 ada, 1 parselinde kayıtlı orman vasıflı taşınmazdaki 1080 rakımlı Yığma Tepe üzerinde yer almaktadır. Yüzeyden görülebildiği kadarıyla tümülüsün iç kısmı taş, toprak ile üst kısmı ise yöreye özgü muhtelif ebatlardaki moloz bazalt taş ile kapatılmıştır. Tümülüsün üst noktasında yaklaşık 3 m derinlikte, 4 m çapında kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüs üstündeki izlerden kaçak kazının iş makinası ile tümülüsün üst bölündeki taş malzemenin sıyırılarak gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Tümülüs alt kenarında da küçük ebatlı iki adet kaçak kazı çukuru daha bulunmaktadır. Tümülüs çevresinde yoğun olmamakla birlikte orman örtüsü ile kaplıdır.

YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

UYUZPINARI KAYA KONUTU

Dikilitaş Kutsal Alanının bulunduğu vadide, Dikilitaş Kutsal Alanının 250 m kadar doğusunda, Uyuzpınarı Barajının 1 km kadar güneybatısındadır. Dikilitaş Kutsal Alanı ve Uyuzpınarı Kaya Konutu arasında geçişi zor çok ve fazla uzun olmayan bir vadi bulunmaktadır. Kaya konutu vadi tabanına yakın bir konumda olup Mağara Köyüne uzaklığı 2 km kadardır ve Mağara Köyünün doğusundadır. Uyuzpınarı Kaya Konutu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm zeminle birleşmiş olan geniş kayaya oyulmuş üç kısımdan oluşan mekandır. İçerisi toprakla dolmuş olan birinci bölüm vadiye bakmakta olup önünde açılan çukurda duvar kalıntısı, kerpiç seramik parçası ve büyük ihtimalle ocak olarak kullanılmış alanda kül tabakası rahatlıkla görülmektedir. İkinci bölüm ise konutun ikinci katı olarak düşünebileceğimiz herhangi bir çıkışı görünmeyen tavanında keski izlerinin görüldüğü bölümdür İkinci bölümün tek mekandan oluştuğu ancak iki cepheli olduğu ikinci bölümün cephesini birbirinden ayıran ancak büyük bölümü yok olmuş kolon kalıntısından anlaşılmaktadır. Yine kaya konutunun bulunduğu kayalıkta adak çukurları görülmekte olun Dikilitaş Kutsal alanında olduğu gibi burası da antik çağlarda taş ocağı olarak kullanılmıştır. Burada taş çıkarma izleri daha net görülmektedir. Yüzey incelemesinde çanak-çömlek parçası görülmemiştir.

UYUZPINARI KAYA KONUTU

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI

Mağara Köyünün 1 km kadar doğusunda bulunan kutsal alana Mağara Köyünün içerisinden baraj alanına doğru giden bir yol ile ulaşılmakta olup Kangal Termik Santralinin 2,5 km güneyinde, Sivas-Malatya karayolunun da 3 km kadar kuzeyinde Kangal RES ise alanın güneydoğusunda bulunmaktadır. Kutsal alan sivri çok da geniş alana yayılmayan bir kayalık merkez alınarak oluşturulmuştur. Kayalığın vadiye bakan tarafında sivri kayalığın orta bölümünde içine girilebilmesi mümkün olmayan insan eliyle oluşturulduğu anlaşılan kare ve küçük bir girişe sahip kaya mezarı olması muhtemel bir bölüm vardır. Vadiye bakan sivri kayalığın ortasında, herhangi bir alandan görülmesi mümkün olmayan, sivri kayalığa vadi taraftan tırmanış ile çıkılması mümkün olan ve kayalığın derinlerine indiği tahmin ettiğimiz bir merdivenli kaya tüneli bulunmaktadır. Merdivenin çok dik ve deforme olması nedeniyle içeriye girilememiştir. Sivri kayalığın yine vadi tarafından görülmesi mümkün olmayan arka bölümlerinde deforme olmuş kayaya oyulmuş merdivenler, büyük ihtimalle ritüeller için kullanılmış adak çukurları, adak çukurları çevresine açılmış kanallar, ahşap hatıllar için oyulmuş nişler bulunmaktadır. Sivri kayalığın güneybatısında bulunan bağımsız kayalıkta ise yine adak çukuru görülmekte olup derin bir su sarnıcı vardır. Alanda kaçak kazı çukurları bulunmakta olup kesitlerde duvar kalıntıları ve seramikler görülmektedir. Ayrıca çok sayıda Erken Bizans dönemine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçası ele geçmiştir. Söz konusu kayalık yine antik dönemde taş ocağı olarak da kullanılmış olduğu taş çıkarma izlerinden rahatlıkla anlaşılmaktadır.

DİKİLİTAŞ KUTSAL ALANI (KANGAL-GÜRÜN)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÇAL TÜMÜLÜSÜ

Tümülüs Kangal Termik Santralinin 2,5 km kadar kuzeybatısında, tel örgülerle çevrili içerisinde bir yapı bulunan alanın 600 metre kadar doğusunda, Hamal Köyünün doğusunda bulunan ve yüksek düzlüklerle kesilen tarım alanlarının yüksek düzlükler ve dar bir vadiyle kesildiği doğu bölümünde yer almaktadır. Tümülüsü çıkışı sağlayan herhangi bir yol bulunmamakta olup Tümülüsün bulunduğu yüksek düzlüğün çevresini vadiler çevrelemektedir. Tümülüsün bulunduğu yüksek düzlüğün diğer yüksek düzlüklerle bağlantısı sadece kuzeydoğudan sağlanmaktadır. Tümülüsün batı sınırından itibaren yaklaşık 50 metrelik bir mesafede tümülüsün taban seviyesinde düz kayalık alan mevcuttur. Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olan Tümülüs geniş bir alana yayılmaktadır. Taş ve yığma toprakla oluşturulduğu küçük boyutlu taşların çok olmasından anlaşılmaktadır. Kaçak kazı çukurları ile az sayıda seramik ortaya çıkarılmış yine tümülüsün çevresinde açılan kaçak kazı çukurlarında duvar kalıntıları görülmektedir. Tümülüsün doğusunda tümülüsle ilişkili büyük ihtimalle tümülüste gömülü olan önemli kişiye çeşitli sunular yapmak ve tapınma alanı olarak kullanılmış yuvarlak planlı belirli bölümlere ayrılmış bir yapının zeminde izleri görülmektedir.

ÇAL TÜMÜLÜSÜ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 1. MENFEZ

Yapı kesme taştan, horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar yedi sıra kesme taş sırası görülmektedir. Menfez, mansap yönünde ise korniş kısmından menfezin tabanına kadar yedi sıra kesme taştan, menfezin tabanından toprak zemine kadar ise 1.14 m. Yüksekliğinde dört sıra kesme taş dizisinden yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 2.00 m, kemer yüksekliği ise 1.63 m’dir. Memba ile mansap arası 8.50 cm’dir.
Mansap yönünde menfezin doğusunda doğu-batı doğrultuda uzanan ve toplam uzunluğu 22 m. Olan kesme taştan duvar görülmektedir. Menfez genel olarak sağlam durumda olup memba yönünde korniş kısmındaki kesme taşlarda yer yer dökülmeler görülmektedir. Memba yönünde yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır.

YAYLACIK 1. MENFEZ (KANGAL

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÖRENCİK 2. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak basık kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde kemeri oluşturan taşlarda oynamalar ve kaymalar olmuştur. Tonoz ayaklarının iç kısmındaki taşlarda kademeli bir şekilde kaymalar olmuştur. Ayrıca kemer ayağı zamanla toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünde korniş kısmının altında beş sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin kemer açıklığı 2.40 m, toplam uzunluğu 6.00m, memba ile mansap arası 7.00 m’dir.
Menfezin mansap yönünün batısında doğu-batı doğrultuda uzanan moloz taştan duvar görülmektedir.

ÖRENCİK 2. MANFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KÖROĞLU MAĞARASI KAYA YERLEŞİMİ

Kangal İlçesine 23 km. mesafedeki Hamal Köyünde, 2457 nolu Mera vasıflı parselin kuzeybatı uç kısmındaki doğal kaya bloğunda yer almaktadır. Kaya yerleşim alanının güneyi, kuzeyi ve batısı sarp yamaçlık alan mahiyetinde olup doğusu düz alan mahiyetindedir. Kaya yerleşimi, dış yüzeyden görülebildiği kadarıyla dört veya beş bölümden oluşmaktadır. Mekânlara, eğimli güney cepheden girilmekte olup yerleşimdeki birbirine geçişleri oda mekanları içerisindeki geçişlerden sağlanmaktadır. Kayalık alanın sarp kısımlardaki alt mekânlara geçiş ise odanın iç kısmında bulunan bir insanın rahatlıkla geçebileceği geçişlerle sağlanmaktadır. Yerleşim alanındaki oda mekânlarının bazıları istiridye kabuğunun andırır şekilde, mazıları oval, dikdörtgen, kare planlı, üzerleri düz ve hafif tonuzlu şekilde yapılmıştır. Oda mekânlarının iç kısımlarında nişler, kaya sarnıcı veya alt bölmelerindeki oda mekânlarının havalandırması olduğu düşünülen kuyular bulunmaktadır. Ana kayanın kuzeyine bakan arka kısımda nişi andırır orta boyutlu iki adet kaya mekânı bulunmaktadır. Kaya mekânlarının bazı bölümlerinin iç kısımları toprak ile dolu olduğu ve oda mekânlarının iç ve dış kısımda nişi andırır orta boylu iki adet kaya mekânı bulunmaktadır. Kaya mekânlarının bazı bölümlerinin iç kısımları toprak ile dolu olduğu ve oda mekânlarının iç ve dış kısımda çok sayıda kaçak kazı yapılmıştır. Yerleşim alanı çevresinde, kaya mekânları içerisinde ve kaçak kazı çukuru çevresinde Bizans Dönemine tarihlenen seramik parçaları, bir adet korozyona uğramış metal obje ile iki adet kırık cam parçası görülmüştür. Kaya yerleşim alanı, Sivas sınırları dahilinde özellikle Kızılırmak havzası ve çevresinde görülen Erken Hristiyanlık Dönemi kaya yerleşimlerini andırmaktadır. Kaya yerleşiminin bulunduğu doğal kaya bloğunun ön kısmının muhtelif yerlerinde zaman içerisinde kopmaların olmuş olduğu, doğal süreç içerisinde aşınmaların meydana gelmiş olduğu ve kaçak kazılar neticesinde de kaya bloğuna zarar verilmiş olduğu gözlenmiştir.

KÖROĞLU MAĞARASI KAYA YERLEŞİMİ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

GÖZE I. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde hafif dışa taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar on sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde korniş kısmının altından menfezin tabanına kadar on bir sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Kemer açıklığı 2.95 m, kemer yüksekliği 1.80 m, kemer ayağının yüksekliği ise 1.50 m’dir. Menfezin toplam yüksekliği 3.50 m, toplam uzunluğu 12.05 m’dir. Mansap ile memba arası 8.30 m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup memba yönünün batısında doğu-batı doğrultuda uzanan duvar, mansap yönünün doğu ve batısında uzanmaktadır. Menfezin tonozunun derzlerinde açılmalar olmuştur. Ayrıca mansap yönünün doğu duvarında beton tamiratlar görülmektedir.

GÖZE I. MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

GÖZE 2. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar iki sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin mansap yönünde sadece yuvarlak kemer açıklığı görülmektedir. Menfezin toplam uzunluğu 13 m, mansap ile memba arası 6.00 m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup kemer kilit taşının doğusundaki kesme taş üzerine baskı şeklinde yarım daire motifi işlenmiştir. Mansap tarafı yıkılmış yerine betonarme çıkış eklenmiştir. Menfez büyük ölçüde toprak altında kaldığı görülmüştür.

GÖZE 2. MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

BOZARMUT 2. MENFEZ

Yapı moloz ve kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiştir. Menfezin memba yönü günümüzde moloz taştan duvar örülmek suretiyle kapatılmış olup buraya korniş kısmının ……. beton kalıp konularak yapılmış üç gözlü boru yerleştirilmiştir. Menfez, mansap yönünde yuvarlak basık kemerli olup kornişin altında altı sıra kesme taş dizisi, toprak zemine kadar ise üç sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin kemer açıklığı 1.47m. kemer yüksekliği 1.80 m. Toplam uzunluğu ise 4.30m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmındaki, mansap yönünde ise yuvarlak basık kemerin doğu ve batısındaki kesme taşlarda yer yer dökülmeler olmuştur.

BOZARMUT 2.MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone